Эрхэм зорилго

Байгаль орчинд ээлтэй сэргээгдэх эрчим хүчний шавхагдашгүй нөөцийг бүх нийтийн хүртээл болгохын төлөө . . .

МэдээХКОМ-ынХөндлөнгийн магадлагаа , нотолгооны байгууллагыг томилох заавар

1. Зорилго

 

1.     ХКМ-ын Хөндлөнгийн магадлагаа, нотолгооны байгууллага (ХМНБ)-ыг томилох зааврын зорилго нь:

a.   ХМНБ-ыг томилох шалгуур ба горимыг ХКМ-ын магадлагаа ба нотолгооны ажлыг явуулах

b.     ХМНБ-ын томилгоог түдгэлзүүлэх ба цуцлах шалгуур, горимыг тогтоох

Дэлгэрэнгүй »